Dual Therm kombinovaný kotel na pelety a dřevo

DOMUSA TEKNIK přináší na trh vytápění biomasou inovativní řešení, kde lze kombinovat použití dvou druhů obnovitelných paliv v jednom produktu. Tento produkt zahrnuje veškerý komfort pro uživatele a výkon plně automatického kotle. DUAL THERM obsahuje zásobník na pelety a spalovací komoru připravenou k použití na dřevo jako alternativní palivo.

Vyžádejte si cenovou nabídku

ÚSPORY

S kotlem DUAL THERM lze dosáhnout návratnosti investice ve velmi krátkém čase – především díky možnosti volby cenově výhodnějšího paliva a také vysoké účinnosti kotle vybaveného modulací výkonu.

PALIVO – KOMBINACE DŘEVO A PELETY

Dřevo je obnovitelným zdrojem energie tradičně používaným k vytápění a ohřevu TUV.

Pelety – jako ušlechtilá forma dřevní biomasy je palivem, které přináší uživateli komfort plně automatického provozu. Pro kotel DUAL THERM jsou základním palivem dřevní pelety, náhradním palivem je kusové dřevo.

Kotel umožnuje využití přebytků z vlastní dřevozpracující nebo lesnické činnosti a tak logicky přináší značnou úsporu v nákladech na energie. Navíc dokáže eliminovat různé cenové turbulence na trzích s palivem.

ÚČINNOST KOTLE A+

Konstrukce tělesa kotle, spalovací komory a tepelného výměníku jsou navrženy tak, aby maximum energie uložené v palivu bylo předáno do topného systému. Výsledkem je nízká teplota spalin kotle DUALTHERM a tím dosažení vynikajícího energetického hodnocení A+.

ELEKTRONICKÁ MODULACE VÝKONU KOTLE

Kotel DUAL THERM je vybaven elektronickým řídicím systémem, který řídí procesy spalování paliva. V závislosti na množství paliva v hořáku řídí přesné množství vzduchu tak, aby mohla být dosažena požadovaná teplota kotle a kvalita spalování. Tím dochází k vytvoření optimálních podmínek pro spalování zvlášte při snížené úrovni výkonu.

Činnost kotle při sníženém výkonu – modulace výkonu kotle – přináší optimální využití energie paliva, přičemž výkon kotle odpovídá skutečné spotřebě tepla v topném systému. Širokým spektrem modulace a možností kotle pracovat se sníženým výkonem jsou eliminovány cyklické stavy zapínání / vypínání kotle. Je tím dosaženo minimalizace energetických ztrát zvláště v případě, je-li kotel instalován bez akumulační nádrže.

NEZÁVISLOST 

Svobodný výběr paliva – kusového dřeva nebo pelety – snižuje závislost uživatele na výrobcích pelet a na druhé straně nezávislost na čistě manuální práci při přípravě paliva – kusového dřeva.

 

ZMĚNA PALIVA

DUAL THERM umožňuje použití dřeva nebo pelet dle aktuálních preferencí uživatele bez nutnosti zásahu do konstrukce kotle. Provozní režim kotle spalujícího kusové dřevo se změní automaticky na provoz s peletami v případě dohoření palivového dříví ve spalovací komoře, čímž udržuje pohodlí uživatele, aniž by byl potřebný jeho zásah.

VELKÁ SPALOVACÍ KOMORA

Velká spalovací komora, do které je možno vkládat kusové dřevo až do délky 50 cm přináší úsporu při přípravě paliva. Společně s vysokou účinností, kterou zajišťuje modulace otáček ventilátoru, umožňuje delší dobu vytápění při provozu na kusové dřevo.

 

INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK PELET

Kotel DUAL THERM je vybaven šnekem pro automatické podávání pelet do hořáku z integrovaného zásobníku s kapacitou 110 kg pelet.

Ke stažení